Mbështet Albanian Daily

E përditshme, për të gjithë
BallinaUncategorizedLa Russie pourrait lancer une attaque contre l'Ukraine le samedi 19 février...

La Russie pourrait lancer une attaque contre l’Ukraine le samedi 19 février 2022

Çfarë mendojnë ekspertët amerikanë mbi përshkallëzimin e konfliktit nga Rusia?

Rusia mund të nisë një sulm ndaj Ukrainës të shtunën, më 19 shkurt 2022. Kjo parashikohet nga Instituti i Studimeve të Luftës, me bazë në SHBA. Sulmi ka të ngjarë të fillojë me një fushatë ajrore dhe raketore që synon pjesën më të madhe të Ukrainës për të “prerë kokat” e qeverisë dhe për të degraduar ushtrinë ukrainase, si dhe aftësinë e qytetarëve ukrainas për t’u përgatitur për që të rezistojë një pushtimi të mëvonshëm rus. Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë aleate kanë paralajmëruar për një sulm të tillë prej disa ditësh, duc treguar përmasat e forcave ruse të përqendruara në kufijtë e Ukrainës. Zyrtarët perëndimorë kanë thënë gjithashtu se trupat ruse janë zhvendosur në pozicionet e kërcimit për një pushtim gjatë 24 orëve të fundit.

Kushtet dhe treguesit shtesë të mëposhtëm tregojnë 19 shkurtin si një datë optimale për një sulm rus :

 1. Presidenti ukrainas Volodymir Zelensky do të jetë në Gjermani në Konferencën e Sigurisë në Mynih. Ai është planifikuar të flasë në orën 1530 të Mynihut.
  • Mungesa e tij nga Ukraina do të degradojë aftësinë e tij për të koordinuar një përgjigje ndaj çdo sulmi rus dhe do të krijojë rrethana më të favorshme për një përpjekje të sponsorizuar nga Rusia për një grusht shteti.
  • Forcat ruse mund të mbyllin hapësirën ajrore të Ukrainës për të parandaluar kthimin e Zelensky në Kiev.
 2. Presidenti rus Vladimir Putin thuhet se do të mbikëqyrë edhe stërvitjet bërthamore ruse të shtunën, më 19 shkurt. Presidenti i Bjellorusisë Alexander Lukashenko do të shoqërojë Putinin.

• Këto stërvitje po kryhen jashtë ciklit të zakonshëm të stërvitjeve dhe synojnë qartësisht të pengojnë çdo përgjigje perëndimore ndaj një sulmi.

• Poutine dhe Loukachenko do të vëzhgojnë stërvitjet nga një « qendër situatash » e passpecifikuar në Moskë, me gjasë Qendra e Kontrollit të Mbrojtjes Kombëtare të Ministrisë së Mbrojtjes Ruse (NDCC). Kjo do t’i vendoste ata në pozitën më të mirë për të mbikëqyrur edhe operacionet ushtarake konvencionale.

• Nisja e sulmit gjatë atyre stërvitjeve do të përfitonte maksimalisht nga efekti i tire parandalues.

 1. Provokimet e përfaqësuesve rusë në Ukrainën lindore janë shtuar në mënyrë dramatike që nga 16 shkurti, duc përfshirë një breshëri artillerie që dëmtoi një kopsht fëmijësh në Ukrainën e papushtuar dhe sulme të tjeraëtafish.

• Përfaqësuesit rusë kanë rritur shpeshtësinë dhe dramën e prétendimeve të pneu për sulme ukrainase ndaj pneu, si dhe prétendimet e pneu të rreme se Ukraina po përgatitet të pushtojë Donbasin e pushtuar.

• Përfaqësuesit e Rusisë në Donbas filluan evakuimin e civilëve në Rusi përpara një ofensive të pretenduar ukrainase.

• Zyrtarët e lartë rusë, përfshirë Poutine, kanë përsëritur dhe zgjeruar gjithnjë e më shumë këto prétendime këtë javë.

 1. Fushata ka të ngjarë që nga njëra anë të tërheqë forcat ukrainase në një përgjigje që Rusia më pas do të prétendonte se ishte një sulm dhe, nga ana tjetër, të përdorte sulme të rreme me flamur dhe dezikime të plotë sa pjuër justër tër një sulm rus ndaj « Mbroni » « qytetarët rusë » në Donbasin e pushtuar. Ky aktivitet retorik dhe kinetik ka kapërcyer pragjet që tregojnë për mundësinë e një sulmi aktual rus.

Ky përditësim pasqyron një ndryshim në vlerësimet dhe parashikimet tona. Eshtë vlerësuar më parë se Putini po vendoste kushte për të zhvendosur forcat ruse hapur në Donbasin e pushtuar dhe ndoshta për të kryer një pushtim të kufizuar në Ukrainën juglindore të papushtuar dhe/ose një fushatë ajrore/raketë. Tani vlerësohet se ato aktivitete ruse janë jashtëzakonisht të mundshme dhe të pashmangshme dhe se një pushtim rus në shkallë shumë më të gjerë është shumë i mundshëm.

/abcnews.al/

La Russie pourrait lancer une attaque contre l’Ukraine le samedi 19 février 2022. C’est ce que prédit l’Institut américain d’études sur la guerre. L’attaque devrait commencer par une campagne aérienne et de missiles ciblant une grande partie de l’Ukraine pour décapiter le gouvernement et dégrader l’armée ukrainienne, ainsi que la capacité des citoyens ukrainiens à se préparer à résister à une invasion russe ultérieure. Les États-Unis et les gouvernements alliés ont mis en garde contre une telle attaque depuis plusieurs jours, soulignant l’importance des forces russes concentrées aux frontières de l’Ukraine. Des responsables occidentaux ont également déclaré que les troupes russes se sont déplacées dans des positions de saut pour une invasion au cours des dernières 24 heures.

Les conditions et indicateurs supplémentaires suivants désignent le 19 février comme date optimale pour une attaque russe :

 1. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera en Allemagne à la Conférence de Munich sur la sécurité. Il est prévu de parler à 1530 Munich.
  • Son absence d’Ukraine dégradera sa capacité à coordonner une réponse à toute attaque russe et créera des circonstances plus favorables à une tentative de coup d’État parrainée par la Russie.
  • Les forces russes pourraient fermer l’espace aérien ukrainien pour empêcher Zelensky de retourner à Kiev.
 2. Le président russe Vladimir Poutine superviserait également les exercices nucléaires russes le samedi 19 février. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko accompagnera Poutine.

• Ces exercices sont menés en dehors du cycle d’exercices habituel et sont clairement destinés à dissuader toute réponse occidentale à une attaque.

• Poutine et Loukachenko observeront les exercices depuis un « centre de situation » non spécifié à Moscou, probablement le Centre de contrôle de la défense nationale (NDCC) du ministère russe de la Défense. Cela les placerait dans la meilleure position pour superviser également les opérations militaires conventionnelles.

• Lancer l’attaque pendant ces exercices tirerait le meilleur parti de leur effet dissuasif.

 1. Les provocations par des mandataires russes dans l’est de l’Ukraine ont considérablement augmenté depuis le 16 février, notamment un barrage d’artillerie qui a endommagé un jardin d’enfants dans l’Ukraine inoccupée et de multiples autres attaques.

• Les mandataires russes ont augmenté la fréquence et le drame de leurs affirmations d’attaques ukrainiennes contre eux, ainsi que leurs fausses affirmations selon lesquelles l’Ukraine se prépare à occuper le Donbass occupé.

• Les représentants de la Russie dans le Donbass ont commencé à évacuer des civils vers la Russie avant une prétendue offensive ukrainienne.

• Les hauts responsables russes, y compris Poutine, ont de plus en plus répété et élargi ces affirmations cette semaine.

 1. La campagne entraînerait probablement d’une part les forces ukrainiennes dans une réponse que la Russie qualifierait alors d’attaque et, d’autre part, utiliserait des attaques sous fausse bannière et de la désinformation pure et simple pour fabriquer des excuses pour une attaque russe contre « Protect »  » citoyens russes » dans le Donbass occupé. Cette activité rhétorique et cinétique a franchi des seuils indiquant la possibilité d’une véritable attaque russe.

Cette mise à jour reflète une modification de nos estimations et prévisions. Il a déjà été estimé que Poutine fixait des conditions pour déplacer ouvertement les forces russes dans le Donbass occupé et éventuellement mener une invasion limitée du sud-est de l’Ukraine inoccupée et/ou une campagne aérienne/de missiles. On estime maintenant que ces activités russes sont extrêmement probables et inévitables, et qu’une invasion russe à une échelle beaucoup plus grande est très probable.

/abcnews.al/

- Reklame -
Google search engine

Most Popular

Related stories